Common faults of Xingongneng steam generator wall-hung boiler